Các chỉ tiêu dùng cho đất yếu

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số tính chất cơ lý sử dụng cho phân tích đất đắp trên nền đất yếu.


0 nhận xét trong bài "Các chỉ tiêu dùng cho đất yếu "

Đăng nhận xét