28 câu hỏi đồ án nền móng

28 câu hỏi đồ án nền móng

1, Thế nào là móng nông, thế nào là móng cọc? 2, Phân biệt móng cọc đài thấp & móng cọc đài cao? 3, Cọc BTCT trong móng cọc đài thấp c...